ISO 39001

Trafiksäkerhetspolicy

Axelssons Turisttrafik AB verkar för att all trafik skall utföras trafiksäkert så att nollvisionen uppnås dvs att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken samt genomföra ständiga förbättringar.
Det gör vi genom att:

 • Se till att fordonen är trafiksäkra – genom regelbundet och dokumenterat underhåll av fordonen, dagligt underhåll samt säkerhetskontroll före körning.
 • Se till att förare är kompetenta – genom utbildning, information och kompetensprov
 • Se till att medarbetare är nyktra – genomföra slumpvisa drogtester samt ha alkolås i varje fordon
 • Se till att medarbetare är utvilade – följa kör-och vilotidsförordningen, arbetstidslagen, följa upp kör- och vilotider via Idha-online samt följa upp att arbetstidslagen efterlevs
 • Prioritera säkerhet före tidtabell
 • Att alla medarbetare ges rätt förutsättningar – förarspecar, tidtabell, utbildning, god arbetsmiljö etc.
 • Se till att rapportera, dokumentera och utreda alla trafikolyckor och incidenter – genom att meddela trafikledningen, fylla i en händelserapport samt dokumentera trafikolycka och trafikincident
 • Följa kundkrav samt yrkestrafikförordningen

Alkohol-/drogpolicy

Inom Axelssons Turisttrafik AB accepteras inte att komma i bakrus eller påverkad till sin arbetsplats. Vi vill att eventuellt missbruk skall bort och att medarbetaren skall vara kvar.

 • Axelssons Turisttrafik AB utför därför slumpvisa alkohol- och drogtester på 10 % av alla medarbetare i vårt trafikavtal för att förebygga risk för påverkan eller missbruk av alkohol eller droger. De slumpvisa alkohol- och drogtesterna syftar även till att öka trafiksäkerheten och höja tryggheten för medarbetare och resenärer. Testerna genomförs av bolag som har utbildade provtagare och godkända provningsmetoder.
  Proverna skickas alltid till ett ackrediterat laboratorium. Vid eventuellt positivt provsvar vid drogtester eller positivt alkoholtest kontaktas personalansvarig som vidtar åtgärd enligt plan.
 • Vid misstanke om påverkan kan provtagning ske för att verifiera eller dementera påverkan.
 • Vid nyanställning kan drogtester eventuellt komma att genomföras och detta informeras i sådant fall vid anställningsintervjun

Policy mot hot och våld

Axelssons Turisttrafik AB verkar för att såväl medarbetare som resenärer skall känna trygghet under färd. Vi förebygger därför eventuella hot- och våldssituationer genom att utbilda och informera personalen gällande konflikthantering och konkreta hjälpmedel vid eventuella hot- och våldssituationer.