Alkohol och drogpolicy

Missbruk av droger (alkohol, tabletter och narkotika) är ett av samhällets största och samtidigt mest svårbemästrade problem. Många människor är idag beroende av droger. Eftersom en person som missbrukar droger inte bara skadar sig själv utan också sin omgivning, är missbruksproblem en arbetsmiljöfråga och skall hanteras som en sådan.

Förhållningssätt
På Axelssons Turisttrafik är alkohol och droger inte på något sätt tillåtet i samband med tjänstgöring

Mål

 • att förebygga att människor slås ut från arbetslivet på grund av missbruksproblem
 • att alla på Axelssons Turisttrafik är alkohol- och drogfria
 • att förbättra informationen och kunskaperna i missbruksfrågor
 • ökad öppenhet kring ämnet

Förebyggande åtgärder

 • alla anställda skall känna till innehållet i Axelssons Turisttrafik alkohol- och drogpolicy.
 • vår personal genomgår en årlig hälsokontroll på Livum där läkare ser om det
  förekommit överkonsumtion av drog/alkohol.
 • fortlöpande installeras alkolås i våra bussar.
 • var och en som observerar eller misstänker att en kollega har missbruksproblem skall
  underrätta trafikledningen/VD.

 

 • VD har ansvar för att en medarbetares missbruksproblem blir uppmärksammade och
  föremål för stödåtgärder på ett tidigt stadium.
 • trafikledning/VD tillgodoser sig den information och utbildning som finns att få i ämnet.

Stödpersoner på arbetsplatsen

 • Trafikledning
 • Arbetskamrater
 • VD

Stödpersoner utanför arbetsplatsen
AA – Anonyma alkoholister