Miljöpolicy

Inom Axelssons Turisttrafik arbetar vi strategiskt med miljöfrågor och vi vill ligga bland de främsta inom branschen. Vi följer ISO 14001:2004 – Miljöledningssystems riktlinjer.
Förutom att vi skall följa alla, för verksamheten, tillämpliga lagar och andra krav på miljöområdet är vår ambition att ständigt minska vår miljöpåverkan för att främja en hållbar utveckling.
Vi skall framför allt arbeta med att minska bussarnas avgaser och dieselförbrukning eftersom vi anser att det är där vår belastning på miljön är som störst, men även bedriva den övriga verksamheten på ett miljömässigt riktigt sätt så att föroreningar förebyggs.

För att uppnå detta krävs att:

  • Alla anställda i företaget är väl medvetna om vilken miljöpåverkan just deras arbete ger upphov till och hur de på bästa sätt kan begränsa den samma.(t.ex. inte stå på tomgång i onödan, köra miljöanpassat osv..)
  • Vi har kännedom om gällande lagar och rekommendationer
  • Minska användningen av icke förnybara resurser.
  • Använda renare teknologi där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • Miljöfrågor integreras i verksamhetsbesluten så att vi tar hänsyn till miljön innan vi handlar.